Wyczyść swój telefon tutaj
 

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień towarów i usług oferowanych przez MyTrendyPhone Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (dalej w niniejszym Regulaminie zwana: MyTrendyPhone) i mają zastosowanie w przypadku, gdy nie została zawarta inna umowa pisemna pomiędzy Kupującym, a spółką MyTrendyPhone, bądź gdy w treści ustaleń pomiędzy kupującym a spółką MyTrendyPhone nie postanowiono inaczej.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin niniejszy został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). Regulamin niniejszy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania zakupów i świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego MyTrendyPhone, dostępnego pod adresem www.mytrendyphone.pl, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

1a. Sprzedającym jest MYTRENDYPHONE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 3, 70-846 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000641311, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9552405811, REGON: 365618272, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, wpłacony w całości.
Oficjalny adres e-mail sklepu internetowego MyTrendyPhone to: sklep@mytrendyphone.pl
Oficjalna strona sklepu internetowego MyTrendyPhone to: http://www.mytrendyphone.pl

2.MyTrendyPhone jest sprzedającym, który świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi: składanie zamówień dotyczących produktów i usług znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży na odległość oraz udostępnia informacje o produktach i usługach w ofercie sklepu internetowego.

3.Prezentowane na stronie informacje o produktach, zwłaszcza ich opisy zawierające specyfikacje techniczne, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, zwłaszcza prawa autorskie, nazwa sklepu wraz z elementami graficznymi wchodzącymi w jego skład, oprogramowanie oraz prawa odnoszące się do baz danych podlegają ochronie prawnej.

5.Korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

6.Kupującym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań, a także pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego MyTrendyPhone Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Polityka prywatności

1.Polityka prywatności to zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących stanowiący integralną część Regulaminu.

2.Administratorem danych osobowych Kupujących, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest MyTrendyPhone.

3.Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej MyTrendyPhone wymaga rejestracji i podania następujących informacji:
- imienia, nazwiska / nazwy Kupującego,
- siedziby / miejsca zamieszkania i adresu Kupującego,
- adresu dostawy,
- numeru telefonu Kupującego,
- adresu e-mail Kupującego.

4.Dane osobowe Kupującego są rejestrowane w celu zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych produktów Kupującemu. Ponadto, po złożeniu zamówienia, na adres e-mail Kupującego wysyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia.
5. Składając zamówienie, Kupujący świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, w szczególności w celu dostawy zamówionych produktów.

6.Dane osobowe przekazane przez Kupującego są poufne i nie będą przekazywane przez MyTrendyPhone osobom nieupoważnionym.

7.Zbieranie danych osobowych przez MyTrendyPhone zawsze odbywa się za zgodą Kupującego, który postanowieniami niniejszego Regulaminu jest informowany o tym, jakie informacje i do jakich celów zostaną pobrane.

8.Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Dane osobowe podlegające szczególnej ochronie (tzw. dane wrażliwe) nie są rejestrowane.

10.Kupującemu zarejestrowanemu na stronie MyTrendyPhone przysługuje prawo wycofania zgody na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych, jak również prawo wglądu do gromadzonych informacji w celu ich korekty, uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych, albo przestały być konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Wszelkie kwestie związane z tym tematem należy kierować do Działu Obsługi Klienta.

11.Dane niewykorzystane przez pliki cookie i rejestry logowania nie są zapisywane.

12.Strona internetowa nie wykorzystuje statystyk logowania i nie monitoruje aktywności kupującego serwisu.

§ 3. Składanie zamówienia


1.Produkty oferowane przez MyTrendyPhone zamawia się online przez stronę internetową wskazaną w § 1 ust. 1a niniejszego Regulaminu w sposób opisany szczegółowo w ust. 7 niniejszego paragrafu..

2.Wszystkie ceny produktów widoczne na stronie MyTrendyPhone zawierają podatek VAT.

3.Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia uznaje się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym zamówienia, a zatem dzień, w którym Kupujący mógł zapoznać się z treścią potwierdzenia złożenia zamówienia wysłanego przez MyTrendyPhone

4.Umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a MyTrendyPhone na stronie MyTrendyPhone podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

5.Informacja o cenach podawana na stronie MyTrendyPhone ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia. Cena wyszczególniona w potwierdzeniu złożenia zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie MyTrendyPhone, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów.
6.Koszt dostawy nie zawiera się w cenie produktu i obliczany jest w trakcie składania zamówienia, na etapie dokonywania płatności, po wyborze przez Kupującego sposobu dostawy.

7.Składanie zamówienia online dokonywane jest w sposób następujący:
1/.Wybrany towar należy umieścić w koszyku klikając przycisk "Dodaj". W ten sam sposób dodaje się do koszyka kolejne produkty.
2/.Po umieszczeniu w koszyku wszystkich produktów, należy kliknąć przycisk "Pokaż koszyk" znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Kiedy wyświetli się cała zawartość koszyka należy kliknąć przycisk "Przejdź do płatności", a następnie wypełnić formularz wpisując swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail ).
3/.Jeśli przesyłka ma zostać wysłana na adres inny niż ten, który wskazano wcześniej jako domyślny adres dostawy, należy wpisać adres odbioru w polu "Adres dostawy", a następnie kliknąć przycisk "Dalej ".
4/ Kolejny etap to wybór metody płatności. Po uzupełnieniu wymaganych informacji i kliknięciu przycisku "Dalej", w podsumowaniu zakupów wyświetli się cena całkowita z uwzględnieniem kosztów dostawy (opłat przewozowych).
5/. W tym miejscu Kupujący otrzymuje informację o złożonym zamówieniu, w szczególności informacje o cenie nabywanych towarów oraz kosztach dostawy.
6/ Aby zarejestrować zamówienie należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a następnie kliknąć przycisk "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty", co jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się przez Kupującego do ich przestrzegania. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane przez MyTrendyPhone pocztą e-mail na wskazany przez Kupującego adres e-mail Kupującego. Potwierdzenie złożenia zamówienia można wydrukować klikając przycisk "Drukuj" w prawym górnym rogu ekranu. Zaleca się zapisanie potwierdzenia i zachowanie go do momentu odbioru towaru. Faktura potwierdzająca zawartą umowę zostanie dostarczona wraz z przesyłką.
7/ Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia jego złożenia nie można do niego dodawać kolejnych produktów. Aby kontynuować zakupy należy złożyć nowe zamówienie. W celu anulowania opłaty przewozowej dla nowego zamówienia, w polu „Uwagi” należy dopisać wiadomość: "Proszę o przesłanie razem z wcześniejszym zamówieniem". Jeśli pracownik magazynu nie zdoła na czas połączyć dwóch zamówień, zamówione towary mogą zostać dostarczone do adresata w dwóch przesyłkach, ale opłata pocztowa zostanie naliczona tylko raz.
8/ Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uchybień, takich jak:
- mechaniczne uszkodzenie zawartości,
- niekompletna przesyłka,
- niezgodność zawartości z przedmiotem zamówienia
Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W razie zaistnienia takiej sytuacji Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić MyTrendyPhone o jej zaistnieniu w celu przygotowania przez MyTrendyPhone nowej dostawy.

§ 4.Zabezpieczenia


1. MyTrendyPhone informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Takimi możliwymi zagrożeniami, które powinny być brane pod uwagę przez Kupujących, a które są stale brane pod uwagę przez MyTrendyPhone celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, są:
1/ spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa przekazywana drogą elektroniczną (o czym mowa również w § 15 niniejszego Regulaminu),
2/ działanie szkodliwego oprogramowania rozpowszechnianego w środowisku sieciowym,
3/ łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
4/ łowienie haseł poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
5/ naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
2. MyTrendyPhone oświadcza, iż używa protokołu SSL do szyfrowania informacji między przeglądarką internetową (posiadacz karty) a serwerem internetowym (sklep). Oznacza to, że informacje, które są podawane w momencie płacenia kartą płatniczą są chronione podczas przesyłania danych z komputera Kupującego do MyTrendyPhone. MyTrendyPhone informuje, iż SSL jest powszechnie stosowaną formą szyfrowania elektronicznych zakupów i jest uważany powszechnie za bardzo bezpieczne rozwiązanie. Ze szczegółami sposobu szyfrowania tych informacji Kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.ssl.com.

§ 5. Formy płatności


1 Kupujący dokonując zakupów w sklepie internetowym MyTrendyPhone, mogą korzystać z różnych form płatności wskazanych w ustępach następnych

2. Kupujący wpłat może dokonywać na rachunek bankowy MyTrendyPhone :
Nazwa banku: Danske bank
Nazwa rachunku: Konto firmowe, MYTRENDYPHONE POLAND SP. ZOO
Numer rachunku: 4550295943
IBAN: PL42 2360 0005 0000 0045 5031 4006
SWIFT: DABAPLPW
3. Kupujący może dokonać wpłaty kartą płatniczą lub kredytową (Payment by card) na następujących warunkach:
1/ Płatność może zostać dokonana przy pomocy najbardziej popularnych kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne, tj.:
- MasterCard
- VISA
2/ Przebieg transakcji.
Po połączeniu z serwerem sklepu Mytrendyphone.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą, następuje zestawienie szyfrowanego połączenia z serwerem PayPal lub PayU, dokonanie autoryzacji i przesłanie odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu Mytrendyphone.pl. MyTrendyPhone informuję, iż zazwyczaj trwa to nie dłużej niż kilkanaście sekund.
W przypadku płatności kartą kredytową, przy zamówieniu należy podać numer karty, jej datę ważności oraz kod CVV2. Należność za zamówienie zostanie pobrana z konta Kupującego po wysłaniu produktu z magazynu. Nie jest możliwe pobranie kwoty wyższej niż ta, którą zaakceptowano w momencie zakupu. Płatność kartą płatniczą chroni przed jej nadużyciem. Dzieje się tak dlatego, że zachowana jest możliwość odrzucenia płatności w momencie otrzymania jej potwierdzenia. Potrącenie nie następuje w przypadku nadużycia karty w sklepie internetowym wykorzystującym SSL (Secure Socket Layer) w swoim systemie płatności.
MyTrendyPhone informuje przy tym, iż dane przesyłane w związku z zakupem opłacanym kartą płatniczą są szyfrowane (SSL), co oznacza, że może je odczytać tylko serwis PayU lub PayPal. Wszystkie informacje dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.payu.pl lub www.paypal.pl. Możliwości ich odczytania nie ma ani MyTrendyPhone, ani ktokolwiek inny.
MyTrendyPhone informuje, iż niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W takim przypadku w sytuacji gdy Kupujący chce skorzystać z tej opcji płatności powinien skontaktować się z bankiem, w który Kupujący posiada rachunek.
MyTrendyPhone oświadcza, iż w przypadku płatności kartą, należność z konta Kupującego nie zostanie pobrana do momentu wysłania produktów z magazynu.
4. Kupujący może dokonać płatności za pobraniem (Cash on delivery)
W tym przypadku Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówienie w chwili jego dostarczenia przez przedstawiciela kuriera lub poczty. Pracownik firmy kurierskiej lub poczty pobiera od Kupującego kwotę będącą sumą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są przy składaniu przez Kupującego zamówienia i wyborze formy płatności.
5. Kupujący może dokonać płatności za pośrednictwem Banku internetowego (Internet bank):
1/ Danske&nbsp;<span>płatności online 
2/ BG&nbsp;płatności online 
6. Kupujący może dokonać płatności na konto otwarte w MyTrendyPhone(On account).
Przedsiębiorcy (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) mogą ubiegać się o otwarcie konta w MyTrendyPhone. MyTrendyPhone zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o otwarcie konta bez uzasadnienia swojej decyzji.
7. Kupujący może dokonać płatności na podstawie elektronicznej faktury (Electronic invoicing).
Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla Kupujących będących instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami sektora publicznego.
8. Kupujący może dokonać płatności na konto MyTrendyPhone (e-Przelew, e-Transfer)
W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisów www.payu.pl lub www.paypal.pl. Po wyborze takiej formę płatności, Kupujący otrzyma link do strony www.paypal.pl, lub www.payu.pl, gdzie dokona przelewu. Należność z konta Kupującego nie zostanie pobrana do momentu wysłania produktów z magazynu.

Niezawodne Uwierzytelnianie Klienta

Czym jest autoryzacja płatności?
Autoryzacja płatności lub 3-D Secure to sposób płatności umożliwiający uwierzytelnienie klienta i minimalizujący ryzyko wszelkich nadużyć.

Co nowego?
Zgodnie z nowymi zasadami, przy kasie, klienci muszą potwierdzić transakcję. Mogą to zrobić, skanując odcisk palca smartfonem w aplikacji banku lub wprowadzając kod otrzymany sms-em. To najlepszy sposób, by bank mógł zweryfikować, że to właściciel karty kredytowej stara się dokonać płatności online.

Gdzie otrzymam dalsze informacje?
To wystawca karty powinien przekazać Ci informacje dotyczące procedury autoryzacji płatności. Nie mamy wpływu na przebieg autoryzacji płatności. Jeśli napotkasz problem podczas autoryzacji, prosimy kontaktować się bezpośrednio z wystawcą karty.

§ 6. Dostawa

Wszystkie towary zamówione w sklepie internetowym MyTrendyPhone są wysyłane za pośrednictwem poczty lub kurierem UPS. Zamówienia złożone do godz. 16:30 w dniu roboczym, przez który należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt uznanych za dni wolne od pracy, są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godz. 16:30 a także zamówienia złożone w soboty oraz w dni wolne od pracy, są wysyłane w następnym dniu roboczym.

§ 7. Czas dostarczenia przesyłki


1. Czas dostawy jest wskazany na stronie sklepu internetowego MyTrendyPhone obok każdego produktu. Jeśli Kupujący zamówi w jednym zamówieniu produkty o różnych czasach dostawy, poszczególne części zamówienia mogą być wysyłane oddzielnie. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, gdy zamówienie zostanie wysłane.

2. Szczegółowe informacje odnośnie czasu i kosztów transportu są podane w zakładce Informacje o dostawie.

§ 8. Koszty przesyłki

1. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, o ile co innego nie wynika z konkretnej oferty lub nie zostało to uzgodnione z Kupującym indywidualnie.

2. Dostawa produktów na terenie Polski (cost of delivery in Poland) wynosi:
1/ gdy dostawa ma nastąpić za pośrednictwem poczty –
2/ gdy dostawa ma nastąpić za pośrednictwem poczty za pobraniem –
3/ gdy dostawa ma nastąpić za pośrednictwem kuriera UPS –
4/ gdy dostawa ma nastąpić za pośrednictwem kuriera UPS za pobraniem -

3. Jeśli Kupujący chciałby aby produkty dostarczono do Danii, opłata za dostawę wynosi 6,46 zł niezależnie od wielkości zamówienia.

4. Za dostawę w Europie (na terenie Unii Europejskiej), opłata wynosi 19,40 zł niezależnie od wielkości zamówienia.

5. Za dostawę poza Europę, opłata wynosi 27,30 zł niezależnie od wielkości zamówienia.

6. Szczegółowe informacje odnośnie czasu i kosztów transportu są podane w zakładce Informacje o dostawie.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztem dostawy wskazanym przy składaniu zamówienia, a kwotami wskazanymi w niniejszym regulaminie, za wiążące uznaje się kwoty wskazane w zamówieniu.
8. W przypadkach, gdy transport towaru wiąże się z dodatkowymi kosztami MyTrendyPhone zobowiązuje się przekazać Kupującemu o nich informację przed dokonaniem dostawy w celu ich akceptacji.
* Nie odnosi się do produktów, których wartość wartości rynkowa wynosi ponad 278 zł.


§ 9. Potwierdzenie zamówienia

Bezpośrednio po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, wskazaniu wymaganych danych, dokonaniu wyboru płatności i akceptacji zamówienia oraz Regulaminu, Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, które zawiera numer zamówienia, nazwę i adres odbiorcy, sposób płatności, adres i koszty dostawy (jeśli dotyczy), oraz listę zamówionych produktów wraz z ich ceną, a także plik zawierający niniejszy regulamin w formacie PDF. Jeśli Kupujący chciałby otrzymać w terminie późniejszym na adres e-mail ponowne potwierdzenie złożenia zamówienia, powinien wysłać w tym celu do MyTrendyPhone e-mail na adres: sklep@MyTrendyPhone.rs.

§ 10. Dokument sprzedaży

Potwierdzenie złożenia zamówienia jest dokumentem stanowiącym dowód zawarcia umowy sprzedaży.

§ 11. Prawo wymiany towaru

Kupujący ma prawo do wymiany wszystkich produktów zakupionych w sklepie internetowym MyTrendyPhone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem towarów określonych w § 12 ust. 1a pkt 1-2 niniejszego Regulaminu. Warunkiem jest zwrot zakupionego towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki Kupujący otrzymał od MyTrendyPhone. Dokument sprzedaży powinien być dołączony do produktu. Zwrot towaru w celu wymiany powinien nastąpić na wskazany adres:
MyTrendyPhone Poland Sp. z o.o. o.o.
ul. Kniewska 3
70-846 Szczecin


§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

1. MyTrendyPhone informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący,który spełnia warunki opisane w ust. 1c pkt 1 lub 2-może – na warunkach określonych w niniejszym paragrafie- w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru odstąpić od zawartej umowy z MyTrendyPhone bez podania przyczyn z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
1/ produktów, którymi są rzeczy nieprefabrywkowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb , w szczególności zamówień określonych w § 18,
2/ produktów, którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3/ Jeśli nieprawidłowo założysz szkło hartowane i pojawią się pod nim bąbelki powietrza albo już po założeniu zabezpieczenia na ekran zdasz sobie sprawę, że zamówiłeś nieodpowiednie zabezpieczenie, nie możesz skorzystać z prawa do reklamacji ani prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do reklamacji dotyczy oczywistych nieprawidłowości szkła hartowanego, np. otrzymania pękniętego szkła, a prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko nieużywanego zabezpieczenia ekranu.
1b.Odstąpienie od umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wobec MyTrendyPhone. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze formularza zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta..
1c. Prawo odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie przysługuje Kupującemu będącemu:
1/ konsumentem, to jest osobą fizyczną zawierającą umowę nie związaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
2/ przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, gdy osoba ta zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przyjmuje się, że umowa sprzedaży towaru z asortymentu sklepu Mytrendyphone nie posiada dla przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 2/ charakteru zawodowego, gdy przedmiot działalności tego przedsiębiorcy ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie obejmuje następujących kodów PKD:
PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Zwrotu dokonuje się na wskazany adres:
MyTrendyPhone Poland Sp. z o.o.
ul. Kniewska 3
70-846 Szczecin
3.. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności koszt dostarczenia zwracanego towaru do MyTrendyPhone. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy należność uiszczona przez Kupującego tytułem ceny i kosztów dostawy zostanie przekazana przez MyTrendyPhone na rzecz Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, w szczególności za pośrednictwem poczty w zwykłym trybie, wówczas MyTrendyPhone nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad zwykłe koszty odesłania rzeczy.
5. MyTrendyPhone może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 13. Prawo do reklamacji


1. MyTrendyPhone obowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Za wady towaru MyTrendyPhone odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący, odbierając przesyłkę, jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera (in the presence of courier) z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
3. MyTrendyPhone odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia dostawy. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
3a. Jeżeli towar posiada wady fizycznie, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową (termin zgłoszenia reklamacji). Wszelkie zawiadomienia o ujawnieniu wady oraz żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową powinny być wysyłane na adres:
MyTrendyPhone Poland Sp. z o.o.
ul. Kniewska 3
70-846 Szczecin
3a. Kupujący żądając doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres MyTrendyPhone wskazany w ustępie poprzedzającym.
3b. MyTrendyPhone rozpoznaje zgłoszone reklamacje bez zbędnej zwłoki.

4. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, MyTrendyPhone w rozsądnym terminie usunie stwierdzoną wadę albo wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, a nadto zwróci Kupującemu koszt transportu związany z przesłaniem towaru do MyTrendyPhone. Jeżeli rzeczy z uwagi na swój charakter mogą być w zwykłym trybie przesłane do MyTrendyPhone pocztą, MyTrendyPhone zwróci Kupujący koszty transportu do wysokości kosztów wysłania przesyłki w zwykłym trybie pocztą. MyTrendyPhone nie przyjmuje przesyłek towarów przesyłanych w ramach reklamacji za pobraniem.
5. MyTrendyPhone nie udziela gwarancji na towary, będące przedmiotem zawartych umów, o ile nie wynika to z konkretnej oferty lub umowy albo nie zostanie to uzgodnione indywidualnie z Kupującym.

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TELEFONU LUB NAPRAWA

Jeśli chcesz wycofać się z umowy sprzedaży lub złożyć reklamację dotyczącą zakupionego u nas telefonu lub tabletu, pamiętaj, aby przed przesłaniem nam urządzenia usunąć wszystkie hasła, konta i dane osobowe. Nie zapomnij także wyjąć karty SIM i karty pamięci (w razie pozostawienia nie ponosimy za nie odpowiedzialności).
Jeśli zwracasz urządzenie Apple, upewnij się, że usunąłeś z urządzenia konto iCloud i wyłączyłeś funkcję „Znajdź mój iPhone” albo w przypadku Xiaomi konto „Mi”.
Preferujemy, abyś wykonał przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, ale koniecznie usuń wszystkie hasła, dane osobiste i konta (takie jak Google, iCloud, Znajdź mój iPhone itp.)
Abyśmy mogli przeprowadzić procedurę reklamacji, musisz spełnić wszystkie podane wymagania.

OPIS PROBLEMÓW Z TELEFONEM LUB TABLETEM

Jeśli reklamujesz urządzenie zakupione w MyTrendyPhone, powinieneś dostarczyć informacje o wynikłym problemie. Musisz wysłać do nas wiadomość e-mail, a w formularzu zwrotu przedstawić szczegółowy opis występującej usterki i problemów. Zapewnij jak najwięcej szczegółów, abyśmy mogli prawidłowo przeprowadzić procedurę reklamacji, np. w jakich okolicznościach wystąpiła usterka, czy występuje cały czas lub sporadycznie itp.

-Zwracany przedmiot musi być w doskonałym stanie, co szczególnie dotyczy wyczyszczenia słuchawek (np. z woskowiny). Jeśli zwracany produkt nie został wyczyszczony, będziemy naliczali do 180 PLN opłaty za czyszczenie. Powinien zostać przesłany ze wszystkimi akcesoriami (kable, ładowarki itp.), a także z kopią rachunku/dowodu dostawy wraz z numerem IMEI.
-Przesłanie nam za pomocą wiadomości e-mail dowodu w postaci zdjęć i/lub filmów demonstrujących usterki nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi to i przyspieszy rozpatrywanie oraz rozstrzygnięcie reklamacji.
- Zwróć uwagę na to, że pojemność akumulatora zmniejsza się po 6 miesiącach od daty zakupu, co jest całkowicie normalnym zjawiskiem, jako że akumulator zużywa się z czasem w wyniku użytkowania/intensywnego użytkowania oraz ciągłego ładowania, które mogą wpłynąć także na szybkość działania urządzenia, jeśli nie postępuje się zgodnie z instrukcjami użytkowania/ładowania dostarczonymi przez producenta.
- Prawo do gwarancji i reklamacji nie dotyczy uszkodzenia mechanicznego, zawilgocenia, zalania, nieodwracalnych usterek lub problemów, co do których potwierdzono, że są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieupoważnionym otwieraniem urządzenia albo użyciem akcesoriów/oprogramowania zewnętrznych firm.
- Naprawa produktu może to zająć do 60 dni roboczych.
Ze swoimi prawami jako klienta oraz z naszymi prawami jako sprzedawców możesz zapoznać się na stronie internetowej Prawakonsumenta.
- W razie problemów, aby o nich powiadomić, musisz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Reklamacje w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia usterki zawsze uważa się za zgłoszone w rozsądnym terminie.
Sprzedawca, u którego został nabyty produkt, musi być w stanie naprawić urządzenie.
Bez względu, jakiego produktu dotyczy reklamacja, to nabywca musi udowodnić, że problem faktycznie występuje. Można to wykonać w różny sposób, w zależności od tego, czego dotyczy problem. Na przykład, jeśli zakupiłeś nowy telefon, który nie uruchomia się, musisz pozwolić sprzedawcy na zbadanie usterki.
- W UE okres gwarancyjny wynosi co najmniej dwa lata.
- Można składać reklamację bez względu na problemy, które dotyczą produktu. Jednak sprzedawca jest odpowiedzialny jedynie w przypadku problemu początkowego, który urządzenie posiadało w momencie zakupu.
Problem początkowy nie zawsze występuje od razu.
Problem początkowy może wystąpić nawet po czasie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane zbyt intensywnym użytkowaniem, nieprawidłowym użytkowaniem (niewłaściwe obchodzeniem się), przypadkowe uszkodzenia lub w razie podobnych sytuacji.
Problemy, które wystąpią w ciągu sześciu miesięcy od wysyłki towaru, uważa się za obecne przy dostawie, chyba że wskazano inaczej.
Jeśli problem pojawi się później, klient musi udowodnić, że problem występował już przy dostawie oraz że jest to problem początkowy.
- Należy pamiętać, że jeśli składa się reklamację produktu, w przypadku którego nie występuje problem początkowy, można ponieść koszty diagnostyki problemu.
- Najpierw sprzedawca ma prawo dokonać próby naprawy problemu. Po nabyciu produktu sprzedawca musi mieć możliwość wymiany przedmiotu lub zapewnienia równoważnego. W przypadku niepowodzenia naprawy, musisz zezwolić sprzedawcy na rozwiązanie problemu. Nie możesz więc wymagać rozwiązania umowy sprzedaży i zwrotu pieniędzy bez umożliwienia sprzedawcy możliwości naprawy usterki.
- Aby nabyć prawo do rozwiązania umowy sprzedaży, sprawa musi być istotna i mieć poważne konsekwencje. Co więcej, sprzedawca musiał kilkukrotnie próbować bez powodzenia rozwiązać problem. Jeśli poniosłeś dodatkowe koszty z powodu problemu, możesz być uprawniony do odszkodowania z ich powodu. Ważne jest, że powinieneś być w stanie udowodnić poniesione koszty, na przykład przedstawiając rachunki.

- Jeśli nabywca i sprzedawca nie mogą dojść do porozumienia, w wielu sprawach można zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 14. Adnotacje


1. Umowy z MyTrendyPhone są zawierane w języku polskim.

2. Zakupy na stronie internetowej sklepu MyTrendyPhone przebiegają zgodnie z przepisami prawa polskiego. W związku z tym konsumenci są chronieni przez prawo obowiązujące na tym terenie. Dokładne informacje o przepisach znajdują się w zakładce „Obowiązujące prawo” tego regulaminu.
3. MyTrendyPhone informuje, iż MyTrendyPhone obowiązany jest stosować się do przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 15. Ochrona danych osobowych


1. MyTrendyPhone informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2004 roku MyTrendyPhone uzyskała prawo posługiwania się certyfikatem e-mark. Decyzja o podjęciu starań o jego otrzymanie została podjęta, ponieważ w sposób wyraźny podkreśla to pragnienie wyeliminowania wszelkich niebezpieczeństw, które są niestety bardzo często związane z dokonywaniem transakcji i korzystaniem z Internetu.
2. W związku z pojawiającym się powszechnie problemem spamu, czyli niechcianych reklam często zapychających skrzynki mailoweMyTrendyPhone oświadcza, iż pracuje nad tym, by ograniczyć do minimum wszelkie niedogodności i stracony przez Kupujących czas. Dlatego też dane osobowe (adresy e-mail) Kupujących nie są wykorzystywane do celów innych niż te, na które Kupujący wyrazili zgodę. To jedno z kryteriów, jakie należy spełniać, aby móc korzystać z certyfikatu e-mark.
3. MyTrendyPhone oświadcza, iż certyfikat e-mark to dowód na to, że działalność i sprzedaż za pośrednictwem strony www.mytrendyphone.pl jest prowadzona w sposób bezpieczny i etyczny.
4. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym Mytrendyphone.pl, należy wcześniej wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MyTrendyPhone Poland Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
5. MyTrendyPhone informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za odrębną wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez MyTrendyPhone oraz ich poprawiania, usunięcia lub wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez MyTrendyPhone.
6. Za wyraźną zgodą Kupującego, jego dane osobowe będą przetwarzane również, aby umożliwić dostarczanie mu materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera.
7. MyTrendyPhone nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody Klientów, chyba że wymagane jest to przepisami obowiązującego prawa.
8. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do właściwej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

§ 16. Obowiązujące prawo

1. W zakresie zawierania i realizacji umów obowiązuje prawo polskie.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie posiada on na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia takiego postanowienia, zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) ,.
3. Złożenie zamówienia i zakup za pośrednictwem sklepu internetowego Mytrendyphone.pl następuje tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
4. Do transakcji zawieranych z udziałem przedsiębiorców zagranicznych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.).
5. Spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy MyTrendyPhone a Kupującym rozpatrują właściwe miejscowo i rzeczowo Sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od właściwości sądowej określonej w zdaniu poprzednim, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z postępowania mediacyjnego lub postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014. 148. j.t .).
6. Postanowienie § 12 ust 1c pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1.01.2021r. Do dnia 31.12.2020r. prawo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w § 12 przysługuje wyłącznie konsumentowi.

§ 17. Odpowiedzialność

1.MyTrendyPhone nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania ze sklepu internetowego Mytrendyphone.pl przez Kupującego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.
2. Kupujący nie ma prawa dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w działalność sklepu internetowego Mytrendyphone.pl, w szczególności dodawać, usuwać bądź modyfikować treści zamieszczonych na stronie internetowej sklepu.

§ 18. Usługa projektowania własnej osłony

1.MyTrendyPhone udostępnia usługę „Zaprojektuj własną osłonę” na warunkach opisanych poniżej. Podejmując decyzję o skorzystaniu z tej usługi, Kupujący akceptuje te warunki.
2. MyTrendyPhone zastrzega, że materiały chronione prawem autorskim, promujące nagość, przemoc, narkotyki lub inne treści nieodpowiednie dla nieletnich, a także naruszające powszechnie aprobowane zasady moralne, NIE BĘDĄ przyjmowane przez MyTrendyPhone do druku.
3. Kupujący NIE MOŻE zamieszczać na stronie Mytrendyphone.pl następujących materiałów lub pobierać ich za pośrednictwem Usługi (zwanej dalej „Zamieszczaną informacją”):
a) materiałów zawierających groźby, nieprzyzwoitych, pornograficznych, rasistowskich, homofobicznych, bluźnierczych i każdych innych, za które można ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy obowiązującego prawa,
b) materiałów naruszających prawo do prywatności, prawo reklamy lub prawo autorskie bez zgody właściciela tych praw i osób (lub, w uzasadnionych przypadkach, ich rodziców bądź opiekunów prawnych) widocznych w tych materiałach.
4. MyTrendyPhone ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli przesłane przez Kupującego informacje czy materiały są obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite, naruszają prawo autorskie lub prawo znaków towarowych, lub są w inny sposób niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. MyTrendyPhone ma prawo prosić Kupującego o potwierdzenie prawa autorskiego lub własności znaku towarowego przesłanego materiału. MyTrendyPhone ma prawo wstrzymania realizacji usługi lub wstrzymania wysyłki zamówień do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
5. MyTrendyPhone chroni prawa autorskie fotografów. Wymagane jest posiadanie takich praw lub uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie każdego obrazu zanim zostanie on przesłany lub stanie się Informacją zamieszczoną na stronie Mytrendyphone.pl. Przesyłając pliki, Kupujący potwierdza, że ma prawo rozpowszechniać oraz kopiować treści i materiały w nich zawarte.
6.Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za obrazy, które prześle w celu wykorzystania do tworzenia spersonalizowanych osłon MyTrendyPhone, oraz za wszelkie kwestie (prawne lub inne) wynikające ze stworzenia produktów przedstawiających przesłane przez niego obrazy.
7.MyTrendyPhone wykorzystuje zamieszczone dane i obrazy WYŁĄCZNIE w celu stworzenia osłon z nadrukami.
8.Po otrzymaniu przez Kupującego spersonalizowanej osłony, obrazy, które Kupujący przesłał celem wykonania osłony, zostaną usunięte.
9. Wszelkie informacje, oprogramowanie, materiały i treści zawarte na stronie Mytrendyphone.pl, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy i klipy wideo stanowią własność MyTrendyPhone. Oferty MyTrendyPhone znajdujące się na stronie Mytrendyphone.pl chronione są prawem autorskim i innymi stosownymi przepisami. NIE WOLNO ich kopiować lub rozpowszechniać bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Znaki handlowe należą do poszczególnych właścicieli.
10. MyTrendyPhone ma obowiązek zachować Zamieszczone przez Kupującego informacje w tajemnicy. Dane osobowe podane za pośrednictwem Strony zostaną wykorzystane w zgodzie z Polityką prywatności MyTrendyPhone.
11.MyTrendyPhone nadrukowuje projekty osłon zgodnie z dokładnie określonymi wytycznymi Kupujących. Dlatego też NIE BĘDĄ akceptowane zwroty z powodu decyzji Kupujących o zmianie obrazu na osłonie lub chęci otrzymania osłony do innego modelu telefonu.